Skip to content

โครงงานคอมพิวเตอร์

กันยายน 6, 2011

โครงงานคอมพิวเตอร์

ความหมายของโครงงาน

โครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
โครงงาน คือ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง
หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน
มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

หลักการทำโครงงาน

· เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
* ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าเอง
* ลงมือปฏิบัติเอง
* นำเสนอโครงงานเอง
* ร่วมกำหนดแนวทางวัดผลและประเมินผล

จุดมุ่งหมายในการทำโครงงาน

* เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
* เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
* เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น รู้จักทำงานร่วมกับบุคคลอื่น
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบฯ
* เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทำโครงงานตามความสนใจ

ประเภทของโครงงาน

ประเภทโครงงาน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ

ระเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก

กิจกรรมเสริม

1. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

2. ให้แต่ละกลุ่มประชุมกลุ่มและช่วยกันรวบรวมความรู้ที่ได้จากการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างงานมัลติมีเดีย ว่านักเรียนสามารถนำมาใช้ในการทำงานในหน่วยการเรียนการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างงานคอมพิวเตอร์และการนำเสนอ อย่างไรบ้าง

3. หลังจากแต่ละกลุ่มสร้างชิ้นงานแล้วให้สรุปว่านักเรียนค้นพบความรู้อะไรบ้าง ระหว่างการทำงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

4. ผลงานที่ได้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาจนำมาจัดนิทรรศการหรือประกวดให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนก็ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์และการนำเสนอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จุดประสงค์ปลายทาง
1. ข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ได้
3. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบได้

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง
เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย

1. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

2. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

3. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ

4. 76 จังหวัดของไทย

5. โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์

6. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด

7. ยาไทยและยาจีน

8. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

1. โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย

2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย

3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ

4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล

5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล

6. โปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน

8. พอร์ตแบบขนานของไทย

9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)

1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์

2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์

3. การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา

4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน

6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน

7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล

8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น

9. โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน

2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล

3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต

4. ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง

5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง

6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ

7. โฮมเพจส่วนบุคคล

8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี

2. เกมอักษรเขาวงกต

3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ

5. เกมหมากฮอส

6. เกมบวกลบเลขแสนสนุก

7. เกมศึกรามเกียรติ์

8. เกมมวยไทย

9. เกมอักษรไขว้

แหล่งอ้างอิง
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/22/standard/p01.html

http://www. chaiwbi.com/.

http://www.lks.ac.th/kuanjit/s5.htm

Advertisements

From → Uncategorized

ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: